‫ پشتیبانی‬

سامانه ملی آموزش ازدواج و خانواده

پیامک سامانه : 30006320454545

تلفن پشتیبانی فنی: 26701862-021

پست الکترونیک بخش فنی و نرم افزار:support@peyvand.org

پست الکترونیک روابط عمومی سامانه :info@peyvand.org

پست الکترونیک مدیریت سامانه :admin@peyvand.org 

سامانه آموزش ازدواج و خانواده